Algemene voorwaarden

1.WijnDok is gevestigd aan de Taman Sapituin 11 te Amsterdam.

2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WijnDok. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3.De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van WijnDok. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4.WijnDok verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. 

5.Alle aanbiedingen van WijnDok zijn vrijblijvend. WijnDok behoudt zich ten allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.

6.Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken flessen retourneren aan WijnDok en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug ("niet goed, geld terug"). U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de flessen naar WijnDok.

7.Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, echter exclusief bezorgkosten.

8.De afnemer kan zelf één van de betalingsmogelijkheden kiezen die op de website zijn aangegeven.

9.Zakelijke afnemers dienen vooraf schriftelijk met WijnDok een betalingsmethode overeen te komen.

10.Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald volgens de door de afnemer gekozen methode.

11.Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een bevestiging op zijn/haar opgegeven e-mailadres.

12.In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is WijnDok gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. WijnDok zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

13.Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum heeft betaald, heeft WijnDok het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

14.Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.  Er gelden toeslagen voor de Wadden-Eilanden.

15.Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door WijnDok niet kan worden gehaald, zal WijnDok de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met WijnDok te ontbinden, door dit per brief of e-mail aan WijnDok te melden.

16.Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, nadat WijnDok het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

17.WijnDok behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

18.Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van WijnDok, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is volledig aan WijnDok zijn voldaan.

19.Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor WijnDok. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de afnemer, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door WijnDok kunnen worden uitgesloten.

20.WijnDok houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

21.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WijnDok opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor WijnDok niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

22.Indien WijnDok bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

23.De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

24.WijnDok zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. WijnDok zal de afnemer hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.

25.Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

26.Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van WijnDok.

27.De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. WijnDok deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

28.De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de WijnDok website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij WijnDok. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door WijnDok, informatie te kopiëren en /of te bewerken.

29.Afnemers en bezoekers van de WijnDok website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door WijnDok geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

30.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WijnDok is het Nederlands recht van toepassing.

31.Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met WijnDok, Taman Sapituin 11 te Amsterdam.

32.WijnDok is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 51845930. Het BTW nummer is NL191824963B01.